Nieuw Data platform voor AnaCredit Compliance NIBC

NIBC Bank is door Riviq ondersteund bij het voldoen aan de AnaCredit rapportage verplichting. Daarbij is de benodigde inhoudelijke deskundigheid geleverd en is in korte tijd een nieuw dataplatform gerealiseerd. Dit heeft NIBC in staat gesteld om de vereiste rapportages te kunnen leveren. Tevens heeft het geleid tot meer inzicht in de kwaliteit van data en mogelijkheden om die te verbeteren.

Nieuw Data platform voor AnaCredit Compliance NIBC 1

Continu veranderende regelgeving

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend voor banken. Het toezicht richt zich meer en meer op granulaire data, met vergaande impact op business processen en de inrichting van datamanagement. Waldo Halfhuid, verantwoordelijk voor Regulatory policy binnen NIBC: “Goed zicht hebben op deze veranderingen, hier tijdig op inspringen en er accuraat mee omgaan is voor NIBC van essentieel belang”.

Impact van AnaCredit

AnaCredit is een actueel voorbeeld van nieuwe datagerichte rapportageverplichting voor alle banken in de Eurozone. Deze rapportage bestaat uit zeer gedetailleerde datasets over zakelijke leningen, gerelateerde klantdata en informatie over o.a. onderpand. AnaCredit is ontworpen voor statistische analyses over kredietrisico’s op Europees niveau. Met veel aandacht voor harmonisatie van definities en strenge eisen aan data kwaliteit wordt beoogd sneller en gerichter het beleid in Europa aan te scherpen en het toezicht op banken te verbeteren.

Inhoudelijke deskundigheid

De eerste stap om te voldoen aan deze regelgeving is om op basis van definities en data-analyse te bepalen waar de data zich bevindt en welke gaps er zijn. Het resultaat geeft zowel beeld van de noodzakelijke acties bij de data-eigenaren, als aanzet tot het ontwerp van het dataplatform.
Waldo Halfhuid: “Riviq heeft een gedegen aanpak gehanteerd. Daarbij werden zowel de juiste organisatieonderdelen van NIBC betrokken als de dialoog met de toezichthouders gevoerd voor noodzakelijke afstemming. Deze aanpak gaf het vertrouwen dat met oog op kwaliteit werd gewerkt aan de gestelde eisen.”

Realisatie dataplatform

Vervolgens is binnen een uitdagende tijdlijn het benodigde dataplatform ontworpen en opgeleverd. Dit platform stelt NIBC in staat om de AnaCredit rapportage op maandelijkse basis te leveren aan de Nederlandse toezichthouder DNB en de Duitse toezichthouder BundesBank.

Waldo Halfhuid: “Het platform stelt ons naast de verplichte rapportages in staat om diverse gedetailleerde rapportages over datakwaliteit op te stellen.”

“De Riviq aanpak gaf het vertrouwen dat werd gewerkt aan de gestelde eisen met oog op kwaliteit.”

Waldo Halfhuid

Associate Director Prudential & Regulatory Affairs, NIBC

Resultaat: inzicht in datakwaliteit

Als gevolg van het project is veel meer begrip ontstaan van het belang van goede datahuishouding en datakwaliteit. Processen die invloed hebben op de kwaliteit van data zijn herzien en verbeterd en worden ondersteund door het dataplatform. Dit gaat NIBC ook in de toekomst helpen met het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Robert-mansour

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met

andere klantcases